„Haarlem´s Dagblad“ vom 7. Januar 1933

Een Streep door de Rekening
(Strich durch die Rechnung)

Tien tegen één, dat 99% der bezoekers van Cinema Palace deze week dit theater in wedstrijdroes zullen verlaten. Terwijl ik dit schrijf, heb ik het geronk van de motoren en het enthousiaste Indianengehuil van het opgewonden toeschouwerspubliek op de film, nog in de ooren. „Een streep door de Rekening“ is een film, die voor het grootste deel speelt in wielrennerskringen. Het tipje van den sluier dat opgelicht wordt, wat betreft de practijken, die bij dergelijke wedstrijden worden toegepast, geeft den oningewijden nu niet juist een hoog denkbeeld van de eerlijkheid en de moraliteit, die daarbij gebruikelijk zijn.

Heinz Rühmann toont zich in deze Aafafilm weer eens in zijn volle kracht. Het is opmerkelijk, hoe deze filmartist de verschillende karakters, die hij heeft uit te beelden, altijd even gaaf creëert. Hij leeft zijn rol zoo volkomen in, dat we de gedachte aan tooneelspelen verliezen, als we hem zien. Hoe heusch echt het is, blijkt wel uit het meeleven van het publiek, dat toen Heinz in den wedstrijd zijn laatsten tegenstander passeerde, niet alleen het publiek op het witte doek liet juichen en jubelen, maar ook zelf verrukt aanmoedigde en applaudisseerde.

Door deze wielrennersfilm is nog een klein romannetje gevlochten, waardoor de film nog rijker is geworden door een paar aardige en grappige scènetjes.

Heinz Rühmann als Willy Streblow is natuurlijk in deze film de held. Hij, de vroegere krantenjongen is met nog twee collega wielrenners, ernstig candidaat voor den kampioenstitel. Erwin Banz, ex-kampioen, is al leelijk op zijn retour, maar er is hem alles aan gelegen om dezen keer nog te winnen, omdat hij dan een contract met een firma af kan sluiten en anders is hij broodeloos.

Met den anderen candidaat, een Zuid-Amerikaan, voor het kampioenschap heeft de manager van Banz het al klaargespeeld, dat hij Banz de eerste plaats zal laten en zelf op de tweede plaats zal eindigen. Groote sommen geld waren daarvoor noodig. Nu moet Willy nog bewerkt worden om als drie te eindigen. Willy voelt daar niets voor, hij heeft zich alles van den wedstrijd voorgesteld en wil kampioen worden. De manager heeft dan ook geen succes met zijn voorstel. Maar wat dezen niet gelukt, gelukt Banz zelf door te speculeeren op Willy’s goede hart.

Eerst schijnt alles naar den wil van den manager te verloopen maar plots houdt de Zuid-Amerikaan zich niet aan de afspraak, schiet Banz voorbij en laat hem ver achter. Dan schreeuwt de manager Willy toe, dat hij er nu alles op moet zetten om te winnen. Dát behoeft hem niet tweemaal gezegd te worden, hij zet er een spurt in en na een spannende race slaagt hij er in den Amerikaan te passeeren en den kampioenstitel te veroveren. Vreugde op het doek en in de zaal!

Het is een opwindende film, waarbij veel te genieten valt.

Gelukkig weer een teekenfilm van Max Fleischer „Time on my hands“, waarbij de onuitputtelijke weer tal van geestigheden geeft.

Van de journaals geeft Polygoon o.a. de vervanging van de oude stoomtram naar Leiden door de electrische. Zeer teekenend wordt de stoomtram door Polygoon het “rollend fornuis” genoemd.

Op het tooneel zien we weer eens de Parijsche straatzangers Vernier et Ricart. Voor diegenen, die geregeld naar de Bioscoop gaan, zou het misschien aardiger zijn, als ze hun repertoir wat uitbreidden. Beide zelfde liedjes hoorden we al een vorige keer van, hen. Het is grappig en men genoot er van, getuige het hartelijke applaus, maar nieuwe (in den zin van ándere) liedjes zouden nog meer gewaardeerd worden.


Zehn zu eins, 99% der Besucher des Kinopalastes werden in dieser Woche das Kino mit einer rasenden Stimmung verlassen. Während ich dies schreibe, habe ich immer noch das Dröhnen der Motorräder und die begeisterten Indianerschreie der aufgeregten Zuschauer in den Ohren. „Strich durch die Rechnung“ ist ein Film, der größtenteils in Radfahrerkreisen spielt. Die Spitze des Schleiers, der gelüftet wird, was die Praktiken bei solchen Wettbewerben betrifft, vermittelt dem Uneingeweihten nicht gerade ein hohes Bild von der Ehrlichkeit und Moral, die bei solchen Veranstaltungen üblich sind.

Heinz Rühmann zeigt in diesem Ufa-Film wieder einmal seine ganze Stärke. Es ist bemerkenswert, wie dieser Filmkünstler die verschiedenen Charaktere, die er darzustellen hat, immer gleich gut schafft. Er ist so vollständig in seiner Rolle zu Hause, dass wir jeden Gedanken an Bühnenschauspiel verlieren, wenn wir ihn sehen. Wie real es ist, zeigt sich an der Sympathie des Publikums, das, als Heinz seinen letzten Gegner im Rennen überholt hat, nicht nur die Zuschauer auf der Leinwand jubeln und applaudieren lässt, sondern auch selbst jubelt und applaudiert.

Dieser Film über Radfahrer ist mit einem kleinen Roman verwoben, der den Film um ein paar nette und lustige Szenen reicher macht.

Heinz Rühmann als Willy Streblow ist natürlich der Held in diesem Film. Er, der ehemalige Zeitungsfahrer, ist ein ernsthafter Kandidat für den Meistertitel, zusammen mit zwei anderen Radfahrern. Erwin Banz, Ex-Champion, ist bereits auf dem Weg des Niedergangs, aber es ist wichtig für ihn, diesmal zu gewinnen, denn dann kann er einen Vertrag mit einer Firma unterschreiben, sonst ist er raus aus dem Geschäft.

Mit dem anderen Kandidaten für die Meisterschaft, einem Südamerikaner, hat es der Manager von Banz bereits geschafft, Banz den ersten Platz gewinnen zu lassen und selbst auf dem zweiten Platz zu landen. Dafür waren große Geldsummen notwendig. Jetzt muss Willy noch überredet werden, den dritten Platz zu erreichen. Willy hat keine Lust, er hat sich alles von dem Wettkampf ausgemalt und will Champion werden. Der Manager ist mit seinem Vorschlag nicht erfolgreich. Doch was dem Manager nicht gelingt, das gelingt Banz selbst, indem er auf Willys gutes Herz spekuliert.

Zunächst scheint alles nach den Wünschen des Managers zu laufen, doch plötzlich hält der Südamerikaner die Abmachung nicht ein, schießt an Banz vorbei und lässt ihn weit hinter sich. Dann schreit der Manager Willy an, dass er alles tun muss, um zu gewinnen. Das lässt er sich nicht zweimal sagen, setzt zum Sprint an und schafft es nach einem spannenden Rennen, den Amerikaner zu überholen und den Meistertitel zu holen. Freude auf der Leinwand und im Publikum!

Es ist ein spannender Film, an dem man viel Freude hat.

Zum Glück ist es wieder ein Max-Fleischer-Cartoon „Time on my hands“, in dem der Unerschöpfliche wieder für viele Witzeleien sorgt.

In den Wochenschauen von Polygoon wird die alte Dampfstraßenbahn nach Leiden durch eine elektrische ersetzt. Bezeichnenderweise nennt Polygoon die Dampfstraßenbahn den „rollenden Ofen“.

Auf der Bühne sehen wir noch einmal die Pariser Straßensänger Vernier et Ricart. Für diejenigen, die regelmäßig ins Kino gehen, wäre es vielleicht schöner, wenn sie ihr Repertoire ein wenig erweitern würden. Beides die gleichen Songs, die wir schon einmal von ihnen gehört haben. Es ist lustig und die Leute haben es genossen, dem warmen Applaus nach zu urteilen, aber neue (im Sinne von anderen) Lieder würden noch mehr geschätzt werden.