Die Ohrfeigen-Szene in „Strich durch die Rechnung“ oder was der Tonfilm anfänglich so alles mit sich brachte.

In der niederländischen Zeitung „DE INDISCHE COURANT“ vom 9. September 1933 wird eine ganz bestimmte Szene aus dem Film „Strich durch die Rechnung“ in den Mittelpunkt gerückt. Unter der Überschrift „Schauspieler zu sein… kein angenehmer Beruf“ geht es um die Ohrfeige, die Gustl von seinem filmischen Vater bekommt. Sie sollte nicht nur echt aussehen, sondern auch echt klingen.

Oorvegen-Repetitie

Acteur zijn…geen aangenaam beroep.

De hemel weet, dat het beroep van acteur ook zijn schaduwzijde heeft! Zoo aangenaam als verreweg het grootste deel van het publiek zich voorstelt, is het heelemaal niet.

De acteur is er ten slotte om alles te doen — wat reeds een niet alledaagsche veelzijdigheid vereischt, —of met zich te laten doen, wat het draaiboek voorschrijft.

Dat is volstrekt niet altijd even gemakkelijk! En vaak zelfs zeer onaangenaam.

Gustl Stark-Gstettenbaur kan daarvan meepraten. Hij speelt in de nieuwe groote Ufa-toonfilm „Strich durch die Rechnung“ onder de regie van Alfred Zeisler, als de zoon van een fietsenhandelaar en krijgt — aldus het draaiboek — van zijn vader (Jakob Tiedtke) een flinken draai om zijn ooren.

Het moest er maar één zijn, maar het werden er vier — en wat voor! Vroeger, in den tijd van de stomme film, was dat niet zoo erg: toen deed men alleen maar een beetje alsof, maar tegenwoordig! Het geluid moet nu eenmaal ook tot zijn recht komen, want waarom is het er anders?

En zoo kreeg Gustl dus vier oorvijgen, die, zooals men zegt, van zeer goede origine waren.

Gustl — zoo heet hij ook in de film — kwam namelijk later thuis dan voor een jongen van zijn leeftijd betaamt en terwijl hij stiekum voorbij zijn vader wil sluipen, die sedert uren aan zijn radio-toestel zit te „zoeken“ met een bewonderenswaardige volharding, wordt hij door hem geroepen: „Gustl!“

Gustl krimpt in elkaar van schrik en draait zich om: „Ja vader!“

Papa Spengler staakt zijn lievelingsbezigheid, staat op en gaat naar hem toe. Gustl vermoedt al iets. Hij staat daar als een berouwvolle zondaar met neergeslagen oogen.

„Waar was je, jongen?“

Gustl slikt en slikt nog eens. Dan komt er moeilijk het hooge woord uit.

„Luchtje geschept.“

„Zoo!“ meent papa Spengler met verontrustende vriendelijkheid. „Dan zal ik jou eens wat vertellen: luchtjes scheppen kun je ’s avonds thuis wel!“ en pats!, daar heeft hij een mep te pakken. „Ik heb je dadelijk gezegd, dat mijn handen den heelen avond al jeukten!“

En terwijl Gustl de kamer uit sluipt, keert vader zich weer naar het radiotoestel.

Voor de repetitie besprak Alfred Zeisler deze scène terdege met Jakob Tiedtke en Gustl. „Wij zullen het nu eens probeeren — maar mijnheer Tiedtke, denkt u er om, dat de oorveeg niet te zacht mag zijn, anders komt er van het geluid niets terecht.

De repetitie ging goed: Gustl’s wang was een beetje rood!

„Tot zoover was ‚t goed“, vond Alfred Zeisler. „We zullen nu meteen maar draaien.“

Kurt Thormann.


Die Ohrfeigen-Wiederholung

Schauspieler zu sein… kein angenehmer Beruf.

Der Beruf des Schauspielers hat ja bekanntlich auch seine Schattenseiten! Es ist gar nicht so angenehm, wie es sich die meisten Zuschauer vorstellen.

Schließlich ist der Schauspieler dazu da, alles zu tun – was schon eine nicht unübliche Vielseitigkeit verlangt – oder zu lassen, was das Drehbuch vorschreibt.

Das ist beileibe nicht immer einfach! Und oft sogar sehr unangenehm.

Gustl Stark-Gstettenbaur weiß das ganz genau. In dem neuen großen Ufa-Spielfilm „Strich durch die Rechnung“ unter der Regie von Alfred Zeisler spielt er den Sohn eines Fahrradhändlers, und – so steht es im Drehbuch – sein Vater (Jakob Tiedtke) gibt ihm ordentlich eins auf die Mütze.

Es sollte eigentlich nur eine Ohrfeige sein, aber es wurden vier – und was für welche! Früher, in den Tagen des Stummfilms, war das nicht so schlimm: Sie haben nur so getan, aber heute! Dem Klang muss man gerecht werden, wozu ist er sonst da?

Und so erhielt Gustl vier Ohrfeigen, die, wie man sagt, von sehr guter Herkunft waren.

Gustl – so heißt er im Film – kam später nach Hause, als es sich für einen Jungen seines Alters gehört, und als er sich gerade an seinem Vater vorbeischleichen wollte, der mit bewundernswerter Beharrlichkeit stundenlang an seinem Radio „suchte“, wurde er gerufen: „Gustl!

Gustl zuckt erschrocken zusammen und dreht sich um: „Ja, Vater!“

Papa Spengler stellt seine Lieblingstätigkeit ein, steht auf und geht zu ihm. Gustl hat schon einen Verdacht. Er steht da wie ein reuiger Sünder mit niedergeschlagenen Augen.

„Wo warst du, Junge?“

Gustl schluckt und schluckt wieder. Dann kommen die Worte nur schwer heraus.

„Habe etwas Luft geschnappt.“

„Na ja“, denkt Papa Spengler mit verstörender Freundlichkeit. „Dann sage ich dir etwas: Du kannst abends zu Hause frische Luft schnappen“, und da hat er eine Ohrfeige. „Ich habe Dir gleich gesagt, dass meine Hände schon den ganzen Abend gejuckt haben!

Und als Gustl aus dem Zimmer schleicht, wendet sich Vater wieder dem Radio zu.

Vor der Probe besprach Alfred Zeisler diese Szene ausführlich mit Jakob Tiedtke und Gustl. „Wir probieren es jetzt aus – aber Herr Tiedtke, bitte denken Sie daran, dass der Ohrenschmeichler nicht zu leise sein darf, sonst funktioniert der Ton nicht.

Die Probe lief gut: Gustls Wange war ein wenig rot!

„So weit, so gut“, sagte Alfred Zeisler. „Wir drehen sofort.“

Kurt Thormann.

Bei dem Autor des Artikels, Kurt Thormann, fällt auf, dass eine Person mit gleichlautendem Namen in der Liste der am Film beteiligten Rennfahrer oder auch Schrittmacher aufgeführt wird. Bisher gelang es überhaupt nicht, irgendeinen Radrennfahrer oder Schrittmacher dazu ausfindig zu machen.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert